ΚΛΕΙΣΙΜΟ

client login

Ξέχασα το password μου
/νέα

06-09-2018

Για ποιους ασφαλισμένους δεν θα καταβληθούν τα είκοσι ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

[06.09.2018]

Όπως έγινε γνωστό και με το Γενικό Έγγραφο Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957/2018 του Ε.Φ.Κ.Α., υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, υφίσταται και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφαλισμένων που εντάχθηκαν ως μισθωτοί από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 και 40 του Ν.4387/2016, οι οποίοι λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).  Τα ίδια είχαν γίνει δεκτά και με παλαιότερο έγγραφο (βλ. έγγραφο υπ΄ αριθμ αρ. πρωτ. 1156016 του Ε.Φ.Κ.Α.

Συνεπώς, η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται μόνο σε όσους ασφαλισμένους εντάχθηκαν ως μισθωτοί από 1/1/2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. βάσει των συγκεκριμένων άρθρων του Ν.4387/2016 οι οποίοι λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). Στους υπόχρεους εργοδότες γνωστοποιείται με μήνυμα κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), στο αποδεικτικό παραλαβής ότι: «η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Κ.Π.), θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2018». Θυμίζουμε ότι, για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. για την εν λόγω εισφορά, καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ./τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά των εργοδοτών και σύμφωνα με τα στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ. της μισθολογικής περιόδου 8/2018.

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι, ακόμη κι αν δεν γνωστοποιηθεί το παραπάνω μήνυμα στους εργοδότες κατά την υποβολή της Α.Π.Δ. της περιόδου 8/2018 δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, ούτε πρέπει να προβούν οι εργοδότες σε κάποια άλλη ενέργεια μετά την υποβολή της Α.Π.Δ. αυτής της περιόδου. Η μόνη τους υποχρέωση είναι η καταβολή των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου του 8/2018 που πρέπει να καταβληθούν (συνολικά) μέχρι 28.9.2018.

►Σχετικά με τους ασφαλισμένους για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο όσοι εργοδότες εμφανίζουν στην Α.Π.Δ. της περιόδου 8/2018 ασφαλισμένους που ανήκουν στις κάτωθι περιπτώσεις:

Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών (σχετ. η εγκύκλιος 5/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών που λαμβάνουν αμοιβή λόγω ιδιότητας (σ.σ. και δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία), δεδομένου ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας (σχετ. η εγκύκλιος 4/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

Απασχολούμενοι με έμμισθη εντολή Δικηγόροι ασφαλισμένοι του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Τ.Α.Ν., για τους οποίους, λόγω μη παροχής εξαρτημένης εργασίας, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Ο.Ε.Ε. (σχετ. η εγκύκλιος 28/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

Αμειβόμενοι με «μπλοκάκι» (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) για τους οποίους όπως έχει γίνει δεκτό δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Ο.Ε.Ε. (σχετ. η εγκύκλιος 17/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).


Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής των είκοσι ευρώ ανά εργαζόμενο σε όσους εργοδότες έπαψαν να απασχολούν προσωπικό την 31/7/2018.